PRIVACYSTATEMENT MUNNEKE LOURENS ADVOCATEN

Munneke Lourens advocaten, gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28088777, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Munneke Lourens advocaten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Munneke Lourens advocaten persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan het kantoorgebouw van Munneke Lourens advocaten;
c. bezoekers van www.munnekelourens.nl;
d. ontvangers van (eventueel) nieuwsbrieven van Munneke Lourens Advocaten;
e. deelnemers aan bijeenkomsten van Munneke Lourens advocaten;
f. sollicitanten;
g. alle overige personen die met Munneke Lourens advocaten contact opnemen of van wie Munneke Lourens advocaten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders, medewerkers en student-stagiaires.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Munneke Lourens advocaten verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
b. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Munneke Lourens Advocaten of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. Munneke Lourens advocaten heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens. 

Door de eigenaar van het kantoorpand waarin Munneke Lourens advocaten is gevestigd worden in de centrale hal camerabeelden gemaakt; Deze camarabeelden worden in beginsel na 14 dagen vernietigd door de eigenaar van het pand (Tauro Beheer BV). Munneke Lourens advocaten is niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze camerabeelden. Evenmin is Munneke Lourens advocaten verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van de camerabeelden. Voor antwoord op de vraag hoe Tauro Beheer BV met pesoonsgegevens omgaat, wordt verwezen naar de privacystatement van Tauro Beheer BV.

De website van Munneke Lourens advocaten bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter en LinkedIn. Als op deze knoppen wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Munneke Lourens advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Munneke Lourens advocaten verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatement van deze platformen. 

3. Doeleinden verwerking 
Munneke Lourens advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
c. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
d. het onderhouden van contact, door toezending van de kantoornieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
e. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
f. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
g. het verbeteren van de kantoorwebsite www.munnekelourens.nl; 
h. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
i. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens. 

4. Rechtsgrond
Munneke Lourens advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;   
b. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
c. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de kantoornieuwsbrief.  

5. Verwerkers
Munneke Lourens advocaten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Munneke Lourens advocaten persoonsgegevens verwerken. Munneke Lourens advocaten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.  

6. Persoonsgegevens delen met derden
Munneke Lourens advocaten deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Munneke Lourens advocaten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. 

7. Doorgifte buiten de EER 
Munneke Lourens advocaten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Munneke Lourens advocaten er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

8. Bewaren van gegevens
Munneke Lourens advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Munneke Lourens advocaten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. zaakdossier: 7 of 20 jaar na afronding van de zaak;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van sollicitanten: 8 weken na afronding van de sollicitatieprocedure;
d. bezoekers van de website www.munnekelourens.nl en ontvangers van nieuwsbrieven van Munneke Lourens advocaten: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan. 

9. Wijzigingen privacystatement
Munneke Lourens advocaten kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Munneke Lourens advocaten gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
Een betrokkene kan Munneke Lourens advocaten verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar m.j.snijder@munnekelourens.nl en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden beoordeeld. 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Munneke Lourens advocaten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Munneke Lourens advocaten door een e-mailbericht te sturen naar m.j.snijder@munnekelourens.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

MELD UW LETSELSCHADE
SOCIAL MEDIA
Facebook  twitter