NIEUWSarchief 2015

19 november 2015

Steunfonds Julianabrug succesvol

Bron: http://amweb.nl/uncategorized/steunfonds-julianabrug-succesvol

Het Steunfonds Julianabrug, opgezet door de drie aannemers (Mourik, BSB en Peinemann) na het brugongeluk in Alphen aan den Rijn, is succesvol geweest. Door het Steunfonds is ongeveer € 70.000 aan voorschotten toegekend bij een totaal aantal van 16 beschikkingen. In kas zat een bedrag van € 1,25 mln. Dit blijkt uit het zogeheten slotdocument.

“Het was een noviteit en het is succesvol gebleken. Het ziet er naar uit dat dit initiatief in Alphen landelijk opgepakt gaat worden door Bouwend Nederland. In de bouwwereld gebeuren vaker ongevallen en zij gaan nu onderzoeken of zo’n steunfonds breed gedragen wordt in de bouwwereld”, aldus mw. mr. I.E. Hilhorst. Het volledige artikel kunt u lezen door hier te klikken.

27 juli 2015
Recent heeft de Rechtbank Gelderland (01-07-2015) in een deelgeschil, dat werd gevoerd door mr. Snijder van Munneke Lourens Advocaten, de vloer aangeveegd met het standpunt van de medisch adviseur van Achmea.

Nadat bij de cliënte van Munneke Lourens Advocaten (X) in 2007 een (dubbele) hernia werd vastgesteld waarvoor zij conservatief is behandeld,  ontwikkelde zij chronische rugklachten. Op 9 juli 2012 is X tijdens een bezoek aan de markt te Den Burg in een gat in de straat gestapt. Als gevolg hiervan zijn  de rugklachten toegenomen.  De gemeente heeft als wegbeheerder aansprakelijkheid voor de gevolgen van dit ongeval erkend. Als aansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente heeft vervolgens Achmea het schaderegelingstraject opgepakt. De medisch adviseur van Achmea betwist echter het bestaan van juridisch causaal verband tussen het verstappen op straat  en de verergering van de pre-existente rugklachten gedurende anderhalf jaar. 

Het geschil:
In de procedure voor de kantonrechter verzocht X (in het kort) te bepalen dat er sprake was van juridisch causaal verband tussen de rug klachten en het ongeval.  Ter ondersteuning van haar vordering heeft X aangevoerd dat volgens vaste rechtspraak, gelet op de aard van de aansprakelijkheid en de schade, niet te hoge eisen mogen worden gesteld aan het bewijs van het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten. Daarnaast rechtvaardigt de aard van de geschonden norm, zoals in deze situatie aan de orde, een ruime toerekening. Achmea heeft gemotiveerd verweer gevoerd door te stellen dat de looptijd van de schade - en daarmee het schadebedrag - moet worden beperkt vanwege het bestaan van incidenten na het ongeval. De rechter heeft dit verweer verworpen met als motivering dat Achmea haar standpunt onvoldoende heeft gemotiveerd. Bovendien stelde de rechter dat dergelijke incidenten niet in een te ver verwijderd verband staan met het ongeval.

De rechter heeft X gelijk gegeven en voor recht verklaard dat sprake is van juridisch causaal verband tussen de gezondheidsklachten en het ongeval. Achmea dient alle schade van X te voldoen. Bovendien dient Achmea de kosten met betrekking tot het deelgeschil te vergoeden.

Ter informatie: Indien sprake is van één specifieke vraag(geschil) waarover tussen partijen geen overeenstemming kan worden bereikt, kiezen letselschade advocaten veelal voor de mogelijkheid om gebruik te maken van een deelgeschilprocedure. Het voordeel van een dergelijke procedure is dat indien de aansprakelijkheid vast komt te staan, of reeds vast is komen te staan, de kosten in verband met het deelgeschil (denk aan griffierecht of het honorarium van de advocaat), als schade voor vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking kunnen komen.

R. Vane

2 juni 2015
Geen smartphoneverbod op de fiets

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/19/verzamelbrief-verkeersveiligheid.html

Op 19 mei 2015 liet minister Schultz (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) schriftelijk aan de Tweede Kamer weten dat, mede gelet op de voorzienbare moeilijkheden op het gebied van handhaving, een verbod op smartphonegebruik voor fietsers niet zal worden ingevoerd. De bestaande regelgeving wordt niet aangepast. 

Om een goed gemotiveerd besluit te kunnen nemen heeft de minister, naast een rechtsvergelijking waarbij onder andere de implementatie van artikel 8.6 van het verdrag van Wenen zoals dit is gebeurd in bijvoorbeeld: Engeland, Ierland en de Scandinavische landen, ook telecomproviders en aansprakelijkheidsverzekeraars geconsulteerd. Indien een ongeval zich voordoet waarbij letsel ontstaat, zullen aansprakelijkheidsverzekeraars alle omstandigheden meewegen bij de beoordelen in hoeverre sprake is van eigen schuld aan de kant van het slachtoffer. Smartphonegebruik tijdens verkeersdeelname maakt daarvan ook deel uit en wordt derhalve meegenomen in die overweging. Een verbod op smartphonegebruik zal dit niet veranderen, aldus de minister.

Ondanks het feit dat smartphonegebruik tijdens het fietsen niet wordt verboden, dienen verkeersslachtoffers die tijdens het fietsen gebruik maken van een smartphone en daardoor minder opletten in het verkeer, rekening te houden met de mogelijkheid dat een percentage van de schade voor eigen rekening zal blijven.

R. Vane

27 mei 2015
Verruiming confrontatievereiste bij shockschade?

Bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:3937

Onlangs heeft de Rechtbank Den Haag (7 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:393) uitspraak gedaan in een zaak waarbij mogelijk shockschade zal worden toegekend aan een vader van een jongetje dat een ernstig ongeval is overkomen. 

In het eerder door de Hoge Raad gewezen arrest (22 februari 2012, ECLI:NL:HR:2002:AD5356, Taxibus) heeft de Hoge Raad overwogen dat iemand die door overtreding van een veiligheids- of verkeersnorm een ernstig ongeval veroorzaakt, ook onrechtmatig handelt jegens degene waarbij door het waarnemen van het ongeval of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan, een hevige emotionele shock teweegbrengt waaruit geestelijk letsel voortvloeit. Dit zal zich met name kunnen voordoen indien iemand in een nauwe affectieve relatie staat met het slachtoffer.  

In de onderhavige uitspraak werd de vader tijdens zijn werk in kennis gesteld van het ernstige ongeval dat zijn zoontje is overkomen. De vader is vervolgens naar de plek van de aanrijding gereden. Zijn zoontje was reeds per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Op de plek van het ongeval werd de vader geconfronteerd met een plas bloed op het wegdek en de gehavende autospiegel waar zijn zoontje met zijn hoofd tegenaan is gekomen. Vervolgens is ook de vader naar het ziekenhuis gebracht. Voorafgaand aan de operatie hebben de beide ouders te kennen gegeven het niet aan te kunnen om hun zoontje op dat moment te zien. De vader heeft zijn zoontje voor het eerst gezien na de operatie. Het zoontje was er zeer slecht aan toe en is enkele dagen na de operatie komen te overlijden.  

De rechtbank oordeelt dat ook in de onderhavige situatie is voldaan aan het confrontatievereiste - voor wat betreft de waarneming - uit het Taxibus-arrest. De vader is namelijk geconfronteerd met de aanwezige omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden. Na deze uitspraak dient nog beoordeeld te worden of de waarneming ook een hevige shock teweeg heeft gebracht, waaruit een psychiatrisch erkend ziektebeeld voortvloeit. Indien dit zo is, dan zal shockschade aan de vader worden toegekend.

mw. mr. Y. Slob

15 april 2015
Gratis inloopspreekuur letselschade nu ook in IJsselstein e.o.  

       


Eén van de advocaten bij Munneke Lourens advocaten is Yvonne Slob. Zij is woonachtig in Lopik. In Lopik en de directe omgeving ontbreekt specialistische dienstverlening op het gebied van letselschade. Yvonne zou ook graag slachtoffers uit haar eigen woonomgeving bijstaan. Het voordeel hiervan is dat zij de omgeving en de verkeerssituaties goed kent. Daarnaast weet zij bijvoorbeeld welke mogelijkheden er binnen de regio zijn voor het inschakelen van hulp op medisch vlak.

Tijdens haar studie is Yvonne werkzaam geweest bij Dealer Totaal Concept in IJsselstein. Dit bedrijf is de specialist op het gebied van (auto)financieringen. Yvonne heeft haar voormalig leidinggevende, Maaike Heintz (operationeel directeur bij Dealer Totaal Concept) bereid gevonden om gebruik te mogen maken van het pand voor een inloopspreekuur in haar woonomgeving. Vanaf 16 april zal Munneke Lourens advocaten iedere donderdag in het pand van Dealer Totaal Concept (Floridalaan 2 te IJsselstein) tussen 14:00 uur en 16:00 uur gratis inloopspreekuur houden. U kunt hier vrijblijvend terecht voor vragen op het gebied van letselschade en arbeidsrecht.  

 Munneke Lourens advocaten
 

23 maart 2015
DES-kleinkinderen hebben ook recht op schadevergoeding

Bronnen: www.descentrum.nl en http://nos.nl/artikel/2025018-des-kleinkind-heeft-ook-recht-op-vergoeding.html                                         

DES werd in periode tussen 1947 en 1976 voorgeschreven aan zwangere vrouwen ter voorkoming van een miskraam. Dit middel zorgde echter voor gezondheidsproblemen bij zowel de moeders die het middel hebben ingenomen als bij hun zonen en dochters.

Inmiddels is in Amerika onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen voor de kleinkinderen van de vrouwen die het DES-middel hebben ingenomen. Bij dit onderzoek is met name gekeken naar de kinderen van de DES-dochters. 

De directe gevolgen bij de kleinkinderen lijkt zich met name te uiten bij de kleinzonen. Daarnaast kunnen er indirecte gezondheidsgevolgen voorkomen bij kleinzonen en kleindochters en dan met name bij de kinderen die te vroeg geboren zijn (zie hieromtrent ook www.descentrum.nl). De kans op vroeggeboorte is bij de kinderen van DES-dochters groter dan bij andere vrouwen. 

De moeders die het middel hebben ingenomen, hun zonen en dochters en hun kleinzonen en kleindochters kunnen aanspraak maken op schadevergoeding indien zij schade lijden ten gevolge van een gezondheidsbeperking door het DES-middel.

mw. mr. Y. Slob

MELD UW LETSELSCHADE
SOCIAL MEDIA
Facebook  twitter