Nieuws

Lees hier recente nieuwsberichten en uitspraken.

26 oktober 2017
Opnemen van een gesprek met de arts

Niet zelden krijgen wij de vraag van een cliënt of hij/zij een gesprek met zijn/haar arts mag opnemen. Bijvoorbeeld omdat er behoefte bestaat het gesprek later nog eens rustig te kunnen beluisteren. Vaak ook om later geen discussie te krijgen over wat er nou precies gezegd is. Het opnemen van een gesprek met de arts is toegestaan, zolang de opname voor eigen gebruik bedoeld is. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval raden wij onze cliënten aan om vooraf aan de arts mede te delen dat het gesprek wordt opgenomen.

Ook al is er dus niets illegaals aan het opnemen van een gesprek met de arts, toch voelt het voor cliënten vaak ongemakkelijk om –aangekondigd of niet- dergelijke opnames te maken. Omgekeerd geldt kennelijk dat dit ook voor artsen een ongemakkelijk onderwerp is. Daarom heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de artsenfederatie die de gemeenschappelijke belangen van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde behartigt), hier deze maand een handreiking voor haar leden over uitgegeven. In deze handreiking “opnemen van gesprekken door patiënten”  wordt aangegeven hoe een arts met deze materie kan omgaan en wordt er voor gepleit om het opnemen van gesprekken bespreekbaar te maken. Een goede zaak. Voor de handreiking zie: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/opnemen-van-het-gesprek.htm

mw. mr. N.E. van Venrooij

12 oktober 2017

BLOG: Hoverboards

Hoverboards

Kent u ze? Hoverboards zijn in. Bij jong en oud. Een hoverboard is een soort gemotoriseerd skateboard. En ze kunnen behoorlijk hard. 

Weet ù eigenlijk wáár je met je hoverboard moet rijden, als je de weg op wilt: op de weg, het fietspad, het bromfiets/fietspad of de stoep? 

Nergens. Je mag namelijk met je hoverboard helemaal niet op de openbare weg rijden. Volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer is een hoverboard een gemotoriseerde tweewieler zonder zitplaats of stuur. Het valt wel onder de categorie motorvoertuigen, maar is niet goedgekeurd om ermee op de openbare weg te rijden. Je mag er dus alleen op eigen terrein mee rijden.

Veel mensen weten dat niet en rijden wel met hun hoverboard op de openbare weg. Dat ervaarde ook onze cliënte, die op de stoep werd aangereden door een al te enthousiaste hoverboarder. Cliënte liep door deze aanrijding fors letsel en schade op. De hoverboarder vond het uitermate vervelend en was blij dat hij goed verzekerd was tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dácht hij. Zijn AVP-verzekeraar liet echter weten dat een gewone aansprakelijkheidsverzekering deze schade meestal niet dekt, omdat de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig. Maar omdat het geen goedgekeurd motorvoertuig is, kan er ook geen WAM-verzekering voor een hoverboard afgesloten worden. En vooralsnog zijn er geen speciale verzekeringen voor hoverboards. Het leek er dus op dat de schade van onze cliënte betaald moest worden door de hoverboarder zelf. En dat was geen goed nieuws, want de letselschade van cliënte was groot en de financiële middelen van de hoverboarder waren daarvoor niet toereikend. Gelukkig bood de AVP-verzekeraar van de hoverboarder alsnog dekking voor de letselschade aan onze cliënte. De schade is verhaald en met cliënte gaat het gelukkig weer goed. En de hoverboarder? Die heeft een andere hobby gezocht. 

mw. mr. N.E. van Venrooij

 

11 mei 2017
Wetsvoorstel affectieschade

Op 9 mei jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het (eindelijk!) mogelijk een vergoeding voor immateriële schade te verhalen voor nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel, als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf. Die vergoeding kan worden verhaald op de aansprakelijke partij.  Er is een grote behoefte bij nabestaanden en naasten van slachtoffers, aan aandacht voor de emotionele gevolgen die zo’n gebeurtenis ook voor hén heeft. Door vergoeding van affectieschade wordt het verdriet van de naasten niet weggenomen, maar het biedt wél een zekere erkenning en genoegdoening van dat leed. En dat kan bijdragen aan psychisch herstel. 

Het wetsvoorstel kent het recht op vergoeding van affectieschade toe aan een beperkte kring van nabestaanden en naasten. In beginsel komen de partner, (stief)ouders, (stief)kinderen, broers en zussen van het slachtoffer voor affectieschade in aanmerking. Anderen kunnen in aanmerking komen, als zij een zorgrelatie in gezinsverband met het slachtoffer hebben; denk hierbij bijvoorbeeld aan pleegkinderen. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook andere personen die in een nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffer staan, voor vergoeding van affectieschade in aanmerking komen. 

Het is de bedoeling dat er vaste vergoedingsbedragen komen, variërend tussen de € 12.500,00 en € 20.000,00 per naaste. De exacte omvang hangt af van de relatie tussen het slachtoffer en de naaste/nabestaande, of het slachtoffer gewond of overleden is en of het letsel/overlijden het gevolg is van een misdrijf.

Er wordt al lange tijd gesproken over dit wetsvoorstel. Een eerder ingediend wetsvoorstel affectieschade werd in 2011 door de Eerste Kamer verworpen. Het wetsvoorstel is aangepast en opnieuw aangeboden. De Tweede Kamer heeft dit aangepaste wetsvoorstel affectieschade nu dus aangenomen; wel moet het nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. 

Wij wachten in spanning af!

mw. mr. N.E. van Venrooij

16 maart 2017
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

In de huidige tijdsgeest word je als ondernemer wel eens de vraag voorgelegd wat je doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Munneke Lourens is van mening dat dit niet alleen iets is voor de grotere bedrijven. Munneke Lourens neemt hierin dan ook een actieve rol. Dat doen wij onder andere door:

Enerzijds ethiek in de afhandeling van een letselschade hoog in het vaandel te houden. Iemand die door een ongeval gewond is geraakt, heeft immers met een inbreuk op een van zijn fundamentele mensenrechten te maken. Munneke Lourens heeft als beleid dat je op een goede en een sociale manier er voor moet zorgen dat die rechten, zoveel mogelijk, worden hersteld. 

Anderzijds door het steunen van Fonds Slachtofferhulp. Munneke Lourens Advocaten vindt het werk van Fonds Slachtofferhulp bijzonder en positief omdat zij aandacht heeft voor maatschappelijke thema’s zoals veiligheid en de gevolgen van ernstige ongevallen of misdrijven voor slachtoffers. Fonds Slachtofferhulp beseft dat hulpverlening aan slachtoffers nog niet voor iedereen voldoende is. Soms is er meer nodig en daar zet Fonds Slachtofferhulp zich, dankzij haar donateurs en sponsoren, voor in. Van overheidswege is dit onvoldoende geregeld en daarom draagt Munneke Lourens daar, als belangenbehartiger van slachtoffers, graag een steentje aan bij. 

Voor meer informatie over Fonds Slachtofferhulp: www.fondsslachtofferhulp.nl.   

4 april 2016
App vervangt Europees schadeformulier

Bron: https://www.mobielschademelden.nl/

Op initiatief van het Verbond van Verzekeraars is, in samenwerking met Politie en verkeerskundig ict-bureau VIA, dinsdag 29 maart de MobielSchadeMelden-app gelanceerd. Op termijn moet de app het Europees schadeformulier vervangen. Het maken van situatietekeningen is met de app niet meer noodzakelijk, nu door middel van de smartphonecamera foto’s van de situatie kunnen worden gemaakt en toegevoegd aan de melding. Naast verkeersongevallen waarbij motorrijtuigen zijn betrokken is de app tevens beschikbaar voor fietsers en voetgangers. Het Verbond probeert door middel van de app het melden van schadegevallen te stimuleren.

Munneke Lourens advocaten

MELD UW LETSELSCHADE
SOCIAL MEDIA
Facebook  twitter