Maatregel om doorwerking van letselschadevergoedingen in de eigen bijdrage van WLZ en WMO 2015 te beperken
Manon Zintel
wo 18 juli 2018

Maatregel om doorwerking van letselschadevergoedingen in de eigen bijdrage van WLZ en WMO 2015 te beperken

In 2016 hebben de LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten), het Verbond van Verzekeraars en Slachtofferhulp Nederland een lans gebroken voor slachtoffers van een ongeval die een schadevergoeding ontvangen voor het blijvende verlies van arbeidsvermogen. 

Wat is het probleem? 
In de huidige situatie ondervinden letselschadeslachtoffers onevenredige hinder doordat de uitgekeerde schadevergoeding als vermogen meetelt in de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage bij langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning. Aldus Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als een schade wordt geregeld dan zal er voor blijvend verlies van arbeidsvermogen een bedrag worden afgesproken dat dient als “potje” waaruit het slachtoffer zijn verlies aan arbeidsvermogen in de toekomst kan compenseren. Een voorziening voor de toekomst, dus. Eenmaal op de rekening van het slachtoffer wordt dit bedrag beschouwd als eigen vermogen van het slachtoffer. Dit heeft verschillende financiële consequenties die in het nadeel van het slachtoffer (kunnen) uitpakken. 

Met een substantiële schadevergoeding komt het eigen vermogen van het slachtoffer al snel boven het heffingsvrije vermogen uit, zodat het meerdere door de fiscus wordt belast als eigen vermogen (box 3). Met deze belastingschade wordt –als het goed is- bij de schaderegeling rekening gehouden, zodat deze financiële schade kan worden vergoed.

Een ander probleem zit verborgen in de manier waarop de eigen bijdrage wordt berekend als het slachtoffer gebruik moet maken van zorgvoorzieningen vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) en/of de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Die eigen bijdrage wordt berekend op grond van de vermogensinkomensbijtelling (VIB); naast het inkomen speelt ook de hoogte van het eigen vermogen hierbij een rol van belang. 

Omdat de letselschadevergoeding gezien wordt als eigen vermogen, werkt deze vergoeding dus óók door in deze vermogensinkomensbijtelling. De eigen bijdrage voor de Wlz en/of de Wmo kan op die manier hoog uitpakken. Als een slachtoffer een forse eigen bijdrage moeten betalen voor de noodzakelijke hulp, dan zal hij interen op de schade-uitkering die feitelijk bedoeld is als “potje” om het verlies aan arbeidsvermogen in de toekomst mee te kunnen dekken. De bodem van dat potje komt daarmee mogelijk te vroeg in zicht. 

Om dit te voorkomen, wordt soms besloten om een schade maar niet definitief te regelen, zeker als het een jong slachtoffer betreft en de schade over vele jaren ingeschat moet worden. Soms is de aansprakelijke verzekeraar bereid om deze toekomstschade te vergoeden, waardoor de schadelast fors oploopt. 

De oplossing
Alle in de schaderegeling betrokken partijen ervaren dit als onrechtvaardig en onwenselijk. Om tegemoet te komen aan deze knelpunten, wil de Minister van VWS letselschadevergoedingen bij een ongeval dat verlies aan arbeidsvermogen tot gevolg heeft, uitzonderen van de vermogensinkomensbijtelling (VIB). Dit moet ook gaan gelden voor materiele schadevergoedingen vastgesteld nà 10 oktober 2010. De minister streeft er naar dit in 2019 door te kunnen voeren.

Wij juichen dit voornemen van harte toe, omdat het recht doet aan de positie van het slachtoffer. 

Let op!
Het is goed om u te realiseren dat een substantiële schadevergoeding op diverse terrein invloed heeft. Uit bovenstaande blijkt dus dat een vergoeding meetelt als eigen vermogen voor de fiscus en dat dit (nu nog) kan doorwerken in de berekening van het eigen vermogen bij de WLZ en WMO. Maar een schade-uitkering heeft óók invloed op een bijstandsuitkering en kan daarnaast gevolgen hebben voor uw recht op diverse toeslagen. Door een schadevergoeding kan dus nieuwe schade ontstaan. Het is verstandig om dit duidelijk in beeld te hebben vóórdat u tot een definitieve regeling met de aansprakelijke partij overgaat.  

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met ons kantoor.

letselschade, letselschadevergoeding, letsel, letselschadeslachtoffer, verliesvanarbeidsvermogen, WMO, WLZ, vermogensinkomensbijtelling, VIB, Fiscus, belastingschade